Stadgar

Stadgar för Lerbergets Byalag ekonomisk förening

§1 Föreningen vars firma är Lerbergets Byalag ekonomisk förening, med säte i Höganäs
kommun, Skåne län, har som ändamål att främja medlemmarnas gemensamma intressen i Gamla Lerberget genom att:
– driva, underhålla och vidareutveckla föreningens egendom såsom hamn, campingplats, mark, skog och fastigheter och sträva efter att göra detta på ett för miljön hållbart sätt
– bevara byns kulturarv och historia
– anordna gemensamma aktiviteter
– representera byns gemensamma intressen i kontakter med myndigheter
– medlem kan delta i verksamheten genom ideellt arbete och i aktiviteter.

§2 Medlemskap i föreningen grundar sig på fastigheterna i Gamla Lerberget. För varje fastighet har de lagfarna ägarna möjlighet att utse en representant att antas som medlem i föreningen.
Därvid skall i första hand en person som är bosatt på fastigheten utses. I de fall styrelsen finner det vara till särskild fördel för föreningen kan styrelsen, utan hinder av vad i första meningen sägs, anta som medlem annan person. Frågor om medlems antagande och uteslutning avgörs av styrelsen.

§3 Medlem skall delta i föreningen med en insats på 15 kronor. För ny medlem utgår insatsen som en del av första årets medlemsavgift, som inbetalas till föreningens bankkonto. Vid anfordran återbetalas insatsen.

§4 Medlem skall till föreningen betala medlemsavgift vilken fastställs av föreningsstämman.

Medlemsavgiften skall vara högst 500 kr.
Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid styrelsen bestämmer.

§5 Föreningens verkställande organ är styrelsen. Styrelsen äger befogenhet att handla och svara i föreningens namn och ansvarar gemensamt för förvaltningen. Styrelsen bestämmer vem eller vilka som skall vara firmatecknare för föreningen. Föreningens räkenskapsår är 1/1-31/12. Styrelsen ansvarar för föreningens räkenskaper. Beslut om förvärv eller försäljning av mark kan endast fattas av en föreningsstämma.

§6 I styrelsen ingår föreningens ordförande, som väljs för en tid av högst två år i sänder, samt minst 6 och högst 9 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare för ett verksamhetsår isänder. Styrelsens ledamöter väljs för högst tre år i taget. Till styrelsen skall också väljas tre suppleanter – en förste, en andre och en tredje – för högst tre år i sänder. Vid styrelsens sammanträden har dessa alltid yttrande- och förslagsrätt. När de fungerar som ersättare för ordinarie ledamot, har de också rösträtt i enlighet med rangordningen.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne är förhindrad av vice ordföranden eller då minst hälften av styrelsens ledamöter kräver detta. Styrelsen är beslutsmässig om ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. Vid omröstning har ordförande utslagsröst.

§7 Styrelsen kallar årligen till ordinarie föreningsstämma som hålls under mars månad.
Stämman utlyses tidigast 6 och senast 2 veckor före genom annons i lokala tidningar. Kallelse sker tidigast 6 och senast 2 veckor före stämman genom utdelning av informationsblad till medlemmarna och anslag i byn. I kallelsen skall informeras om i laga tid inkomna motioner.
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner anledning därtill, eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade så påfordrar. Kallelse till extra föreningsstämma sker tidigast 6 och senast 2 veckor i förväg.
Då kallelse till en föreningsstämma gått ut, skall revisorerna meddelas om detta.
Alla medlemmar har rätt att lämna förslag till beslut på föreningsstämman i form av motioner.
Sådana skall lämnas skriftligen till styrelsen senast 5 veckor före stämman och styrelsen har skyldighet att förelägga dessa till stämman.

§8 Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
– Föreningsstämmans öppnande
– Val av ordförande vid föreningsstämman och val av protokollförare för mötet
– Uppgörande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd
– Val av två personer som, jämte ordförande, ska justera föreningsstämmoprotokollet samt vara rösträknare vid omröstning
– Godkännande av kallelsen till föreningsstämman
– Fastställande av dagordningen
– Styrelsens årsredovisning
– Revisorernas berättelse
– Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
– Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
– Frågan om arvoden för styrelseledamöterna
– Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
– Beslut om fastställande av budget för kommande verksamhetsår
– Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen liksom mandattid
– Val av ordförande, ordinarie styrelseledamöter och förste, andre och tredje styrelsesuppleanter
– Val av två revisorer och två suppleanter för ett år
– Val av valberedning med tre ledamöter för ett år
– Styrelsens propositioner
– Eventuellt i laga tid inkomna motioner
– Övriga ärenden
Vid föreningsstämma har varje medlem enligt definition §2 ovan en röst. Medlem som är folkbordförd på fastigheten får därutöver ytterligare en röst. Alla val sker med slutna röstsedlar om någon så begär, annars genom öppen omröstning och pluralitet. Vid lika antal röster avgörs genom lottning.

Styrelsen kan besluta att medlem har rätt att utöva sin rösträtt före föreningsstämman per post. Beslutet skall framgå av kallelsen till föreningsstämman med information om hur detta skall gå till väga. Ett formulär för poströstning med hänvisning till framlagda förslag bifogas tillsammans med kallelsen.

§9 Hamnordning och övriga ordningsföreskrifter för föreningens mark och lokaler fastställs av föreningsstämman.

§10 Tvister som uppkommit mellan föreningen å ena sidan samt någon föreningsmedlem å andra sidan ska avgöras enligt lag om skiljemän.

§11 Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt, om samtliga röstberättigade i föreningen har förenats sig om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senaste stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

§12 Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut i första hand användas för föreningens verksamhet, preciserad i §1. Eventuella kvarstående vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

§13 Om föreningsstämman beslutar om frivillig upplösning av föreningen skall föreningens behållna egendom tillfalla allmännyttiga ändamål inom Gamla Lerberget. Det åvilar sittande styrelse att kalla till en sista föreningsstämma där beslut om fördelning av egendomen skall fattas.

För frågor som inte regleras i dessa stadgar, gäller Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Stadgarna är senast reviderade vid föreningsstämman 2023.