Nya Stadgar

Stadgar för Lerbergets Byalag ekonomisk förening

§1 Föreningen vars firma är Lerbergets Byalag ekonomisk förening, med säte i Höganäs

kommun, Skåne län, har som ändamål att främja medlemmarnas gemensamma intressen i Gamla

Lerberget genom att:

– driva, underhålla och vidareutveckla föreningens egendom såsom hamn, campingplats, mark,

skog och fastigheter och sträva efter att göra detta på ett för miljön hållbart sätt

– bevara byns kulturarv och historia

anordna gemensamma aktiviteter

– representera byns gemensamma intressen i kontakter med myndigheter

– medlem kan delta i verksamheten genom ideellt arbete och i aktiviteter.

§2 Medlemskap i föreningen grundar sig på fastigheterna i Gamla Lerberget. För varje fastighet

har de lagfarna ägarna möjlighet att utse en representant att antas som medlem i föreningen.

Därvid skall i första hand en person som är bosatt på fastigheten utses. I de fall styrelsen finner

det vara till särskild fördel för föreningen kan styrelsen, utan hinder av vad i första meningen

sägs, anta som medlem annan person. Frågor om medlems antagande och uteslutning avgörs av

styrelsen.

§3 Medlem skall delta i föreningen med en insats på 15 kronor. För ny medlem utgår insatsen

som en del av första årets medlemsavgift, som inbetalas till föreningens bankkonto. Vid

anfordran återbetalas insatsen.

§4 Medlem skall till föreningen betala medlemsavgift vilken fastställs av föreningsstämman.

Medlemsavgiften skall vara högst 500 kr. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid

styrelsen bestämmer.

§5 Föreningens verkställande organ är styrelsen. Styrelsen äger befogenhet att handla och svara

i föreningens namn och ansvarar gemensamt för förvaltningen. Styrelsen bestämmer vem eller

vilka som skall vara firmatecknare för föreningen. Föreningens räkenskapsår är 1/1-31/12.

Styrelsen ansvarar för föreningens räkenskaper. Beslut om förvärv eller försäljning av mark kan

endast fattas av en föreningsstämma.

§6 I styrelsen ingår föreningens ordförande, som väljs för en tid av högst två år i sänder, samt

minst 6 och högst 9 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och

sekreterare för ett verksamhetsår isänder. Styrelsens ledamöter väljs för högst tre år i taget. Till

styrelsen skall också väljas tre suppleanter – en förste, en andre och en tredje – för högst tre år i

sänder. Vid styrelsens sammanträden har dessa alltid yttrande- och förslagsrätt. När de fungerar

som ersättare för ordinarie ledamot, har de också rösträtt i enlighet med rangordningen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denne är förhindrad av vice

ordföranden eller då minst hälften av styrelsens ledamöter kräver detta. Styrelsen är

beslutsmässig om ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är

närvarande. Vid omröstning har ordförande utslagsröst.

§7 Styrelsen kallar årligen till ordinarie föreningsstämma som hålls under mars månad.

Stämman utlyses tidigast 6 och senast 2 veckor före genom annons i lokala tidningar. Kallelse

sker tidigast 6 och senast 2 veckor före stämman genom utdelning av informationsblad till

medlemmarna och anslag i byn. I kallelsen skall informeras om i laga tid inkomna motioner.

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner anledning därtill, eller när minst 1/10 av

samtliga röstberättigade så påfordrar. Kallelse till extra föreningsstämma sker tidigast 6 och

senast 2 veckor i förväg.

Då kallelse till en föreningsstämma gått ut, skall revisorerna meddelas om detta.

Alla medlemmar har rätt att lämna förslag till beslut på föreningsstämman i form av motioner.

Sådana skall lämnas skriftligen till styrelsen senast 5 veckor före stämman och styrelsen har

skyldighet att förelägga dessa till stämman.

§8 Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

– Föreningsstämmans öppnande

– Val av ordförande vid föreningsstämman och val av protokollförare för mötet

– Uppgörande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd

– Val av två personer som, jämte ordförande, ska justera föreningsstämmoprotokollet samt vara

rösträknare vid omröstning

– Godkännande av kallelsen till föreningsstämman

– Fastställande av dagordningen

– Styrelsens årsredovisning

– Revisorernas berättelse

– Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten

enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

– Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

– Frågan om arvoden för styrelseledamöterna

– Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

– Beslut om fastställande av budget för kommande verksamhetsår

– Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen liksom mandattid

– Val av ordförande, ordinarie styrelseledamöter och förste, andre och tredje styrelsesuppleanter

– Val av två revisorer och två suppleanter för ett år

– Val av valberedning med tre ledamöter för ett år

– Styrelsens propositioner

– Eventuellt i laga tid inkomna motioner

– Övriga ärenden

Vid föreningsstämma har varje medlem enligt definition §2 ovan en röst. Medlem som är

folkbordförd på fastigheten får därutöver ytterligare en röst. Alla val sker med slutna röstsedlar

om någon så begär, annars genom öppen omröstning och pluralitet. Vid lika antal röster avgörs

genom lottning.

Styrelsen kan besluta att medlem har rätt att utöva sin rösträtt före föreningsstämman per post.

Beslutet skall framgå av kallelsen till föreningsstämman med information om hur detta skall gå

till väga. Ett formulär för poströstning med hänvisning till framlagda förslag bifogas tillsammans

med kallelsen.

§9 Hamnordning och övriga ordningsföreskrifter för föreningens mark och lokaler fastställs av

föreningsstämman.

§10 Tvister som uppkommit mellan föreningen å ena sidan samt någon föreningsmedlem å

andra sidan ska avgöras enligt lag om skiljemän.

§11 Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt, om samtliga

röstberättigade i föreningen har förenats sig om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats

på två på varandra följande stämmor och på den senaste stämman biträtts av minst två

tredjedelar av de röstande.

§12 Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till

reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut i första hand användas för föreningens

verksamhet, preciserad i §1. Eventuella kvarstående vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

§13 Om föreningsstämman beslutar om frivillig upplösning av föreningen skall föreningens

behållna egendom tillfalla allmännyttiga ändamål inom Gamla Lerberget. Det åvilar sittande

styrelse att kalla till en sista föreningsstämma där beslut om fördelning av egendomen skall

fattas.

För frågor som inte regleras i dessa stadgar, gäller Lag (2018:672) om ekonomiska

föreningar.

Stadgarna är senast reviderade vid föreningsstämman 2023.