Information inför föreningsstämman 2021

Länk till: Årsmöte 2021 -dokument

Situationen i Sverige och världen har under 2020 och under inledningen av 2021 varit mycket svår och allvarlig på grund av den Coronapandemi som härjar. På grund av risken för spridning av Coronavirus har möjligheterna att samlas och att anordna olika sammankomster starkt begränsats. Riksdag, regering och våra myndigheter har vidtagit en rad åtgärder som påverkar oss alla.

Stämmans genomförande

Av dessa skäl och med stöd av Lagstiftning (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, och efter hörande av föreningens valda revisorer, har därför styrelsen för Lerbergets byalag beslutat att genomföra stämman för 2021 genom poströstning. 

Utlysning av datum för stämman kommer att ske snarast och i enlighet med vad som sägs i stadgarna. 

Inför årets stämma kommer stämmounderlag/handlingar i enligt med föreningens stadgar att distribueras per post till samtliga medlemmar som erlagt medlemsavgift för 2021 senast vid datum för kallelse till stämman. Dessa medlemmar utgör stämmans röstlängd. 

Och i enligt gällande lag ska poströsten vara inkommen till Lerbergets byalag senast sista vardagen före dagen för stämmans genomförande. 

Stämmounderlaget/röstunderlaget kommer av vara distribuerat till samtliga medlemmar senast 2 veckor före stämmans genomförande. 

Föreningens valda revisorer tillsammans med rösträknare kommer att sammanställa poströsterna. 

Styrelsen vill passa på att redan nu informera om följande: En fråga som engagerat under året är styrelsens utredning kring en eventuell byggnation i hamnen. Styrelsen gör en samlad bedömning och har beslutat att inte lägga fram något förslag (proposition) vid den kommande stämman.