Kallelse till ordinarie årsmöte i Lerbergets Byalag ekonomisk förening

Tid: söndagen den 31 mars 2019 kl. 15.00 Plats: Restaurang Skogsbrynet, Lerberget.

Mötet hålls enligt den i stadgarna fastställda dagordningen. Dessutom har ni tillfälle att ställa frågor till styrelsen om verksamheten. Efter förhandlingarna bjuder vi på kaffe.

Handlingar som delas ut på årsmötet är: Dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, budget, motioner samt valberedningens förslag. Dessa handlingar kan hämtas på vår hemsida www.lerberget.se eller i ”granbrevlådan” på Mellanskolans staket från och med den 16 mars.

Inga motioner har inkommit inför årsmötet.

En förändring av hamnordningen kommer att läggas fram.

Registrerade medlemmar har rätt att rösta på mötet. Fullmakt för ombud kan lämnas vid ankomst till stämman. Styrelsen hälsar alla bybor välkomna!