Mar 112018
 

Tid: söndagen den 25 mars 2018 kl. 15.00
Plats: Restaurang Skogsbrynet, Lerberget.

Mötet hålls enligt den i stadgarna fastställda dagordningen. Dessutom har ni tillfälle att ställa frågor till styrelsen om verksamheten. Efter förhandlingarna bjuder vi på kaffe.
Handlingar som delas ut på årsmötet är: Dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, budget, motioner samt valberedningens förslag.
Dessa handlingar kan hämtas på vår hemsida www.lerberget.se eller i ”granbrevlådan” på Mellanskolans staket från och med den 17 mars.

Motion som inkommit till årsmötet:

1. Motion från styrelsen om försäljning av gatumark till Höganäs kommun

Vi kommer dessutom att informera om redaktionella justeringar i texten av stadgeändringarna hos Bolagsverket, som beslutades vid årsmötena 2016 och 2017.

En förändring av hamnordningen kommer att läggas fram.

Registrerade medlemmar har rätt att rösta på mötet.
Fullmakt för ombud kan lämnas vid ankomst till stämman.

Styrelsen hälsar alla bybor välkomna!

 Posted by at 4:41 e m

Sorry, the comment form is closed at this time.